تجمع مسالمت آميز

logo-zananzzzz.jpg

منع چندهمسري

لغو حق طلاق يکطرفه مرد

حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک

تصويب حقوق برابر در ازدواج مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...

تغيير سن کيفري دختران به 18 سال

حق شهادت برابر

لغو قانون قراردادهاي موقت كار

 

 
 
 
 
/ 0 نظر / 19 بازدید